Reklamacja

Reklamacja

Towar można zareklamować, gdy:

 

  • jest uszkodzony,
  • jest niekompletny,
  • nie nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany,
  • nie ma cech deklarowanych przez sprzedawcę.

W sytuacji, gdy otrzymasz uszkodzony, niekompletny lub wadliwy towar sprzedawca powinien: nieodpłatnie naprawić towar lub wymienić na nowy.

A w szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwa jego wymiana lub naprawa, sprzedawca powinien obniżyć cenę lub zwrócić pieniądze.

 

 

 

 

 


Reklamację możemy złożyć z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji.

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne towaru.

Gwarancja to oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Gwarancja powinna zawierać takie informacje, jak:

  • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
  • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
  • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

UWAGA!

Okres gwarancji może być krótszy lub dłuższy niż odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 


 

 

 

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Reklamację można złożyć w ciągu 2 lat od zakupu. Chyba że sprzedawca podstępnie zataił wadę towaru.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacja z tytułu gwarancji.

Reklamację można złożyć w okresie wskazanym w gwarancji.

 

Reklamację należy złożyć na piśmie u sprzedawcy i dołączyć dowód zakupu. Należy opisać swoje żądanie i opisać wadę. Takie pismo możesz złożyć, za potwierdzeniem na osobnej kopii, bezpośrednio u przedsiębiorcy lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj!

Aby złożyć reklamację, nie musisz posiadać paragonu fiskalnego ani oryginalnego opakowania produktu. Inne dokumenty, będące dowodem zakupu, to np.: wydruki z karty płatniczej, potwierdzenia przelewu, faktury. Zatem sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego czy też oryginalnego opakowania.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni. 

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, można zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej. Jeśli sprzedawca nie wyraża na to zgody, można także wnieść sprawę do sądu rejonowego lub okręgowego.

 

 

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.